1. Pořadatel soutěže
 • Pořadatelem soutěže je společnost PHARCY s.r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 6, 595 01 Velká Bíteš, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7901 (dále jen „pořadatel“).
 • Organizátorem  facebookové stránky je „Lékárna Na Kobližné“ www.facebook.com/lekarnanakoblizne (dále jen „facebooková stránka“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv Facebooku.

2. Místo a doba konání soutěže

 • Soutěž probíhá v České republice v době od 15.6.2022 do dne 21.6.2022 (včetně).

3. Účastníci soutěže

 • Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky, která má zřízen platný osobní účet na (dále jen „soutěžící“).
  • Osoby v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k pořadateli a osoby těmto osobám blízké, jsou ze soutěže vyloučeny. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra se nepředá.
  • Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže.
  • Soutěžící musí být uživatelem Facebooku a mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj facebookový účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku.
  • Účast v soutěži je dobrovolná.

4. Mechanismus soutěže

 • Okamžikem zahájení soutěže pořadatel zveřejní na své facebookové stránce svůj příspěvek s otázkou (dále jen „soutěžní otázka“).
  • Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době trvání soutěže svou odpověď zveřejní na facebookové stránce pořadatele formou komentáře k příslušnému příspěvku pořadatele se soutěžní otázkou. Soutěžící nesmí v rámci probíhající soutěže svou odpověď následně měnit, tj. upravovat již zveřejněný komentář.
  • Soutěžící se může zúčastnit pouze jedenkrát, tj. zveřejnit pouze jeden komentář s odpovědí na soutěžní otázku.
  • Předpokladem pro výhru v soutěži je správné zodpovězení soutěžní otázky. V případě více stejných odpovědí, má přednost ta soutěžní odpověď, která byla zveřejněna dříve.

5. Vyhodnocení soutěže a předání výhry

 • Po uplynutí doby konání každé soutěže pořadatel vyhodnotí odpovědi soutěžících na soutěžní otázku doručené do soutěže.
  • Pořadatel soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
  • Pořadatel v soutěžním kole odmění výhrou 3 soutěžící, kteří správně (případně nejblíže správné odpovědi) a nejrychleji odpověděli.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo určit objektivně správnou odpověď na soutěžní otázku, přičemž správná odpověď bude pouze jedna. Po určení správné  odpovědi není soutěžící oprávněn rozporovat její správnost.
  • V případě, že se v dané soutěže zúčastní méně než tři soutěžící, propadají výhry ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším použití.
  • Nejpozději do tří dnů po skončení soutěže organizátor soutěž vyhodnotí dle pravidel této soutěže a vyhotoví seznam soutěžících, kteří obdrží výhru (dále jen „výherce“), a prostřednictvím své facebookové stránky tento seznam zveřejní, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas. V seznamu budou zejm. uvedena jména a příjmení výherců dle osobního facebookového profilu pod kterým soutěžili, a pořadí, v němž správně zodpověděli soutěžní otázku.
  • Organizátor je povinen do pěti dnů od vyhlášení výsledků daného soutěžního kola kontaktovat výherce prostřednictvím jeho facebookové stránky, v níž požádá o údaje potřebné pro zaslání/předání výhry (tj. zejména jméno, příjmení a adresu). Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě, zanikne v případě tohoto výherce nárok na výhru.
  • Nedohodne-li se pořadatel s výhercem v daném případě jinak, pořadatel zašle výherci výhru s využitím provozovatele poštovních služeb. Pořadatel zasílá výhry pouze v rámci území České republiky. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.
  • Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výhru nelze reklamovat. Výhru není možné vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

6. Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti

 • Soutěžící uděluje zveřejněním své odpovědi na soutěžní otázku souhlas se zpracováním a užitím jím poskytnutých údajů, a to konktrétně: jméno, příjmení a případně i adresa bydliště (dále jen „osobní údaje„), do databáze společnosti PHARCY s.r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 6, Velká Bíteš, 595 01, IČ: 469  784 37, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7901, jakožto správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).
  • Tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytuje za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry.
  • Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 ZOOÚ, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Avšak v případě, že výherce pořadateli osobní údaje potřebné pro zaslání výhry neposkytne, nemůže mu být výhra zaslána.
  • Výherce souhlas s poskytnutím osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným pořadateli. Po dobu, na kterou je tento souhlas udělen, má výherce právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů a právo žádat pořadatele o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výherce je oprávněn požadovat informaci, jaké osobní údaje o něm pořadatel zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Výherce může svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoli bezplatně odvolat.
  • Výherce souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít a zejména uveřejnit jméno a příjmení výherce prostřednictvím elektronických i tištěných médiích, a to po dobu konání soutěže a tří let od jejího skončení.

7. Společná ustanovení

 • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být pořadatelem ze soutěže vyloučen.
  • Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže.
  • Důvodem pro vyloučení soutěžícího ze soutěže je zejména duplicita facebookových účtů či zrušení Facebook účtu atp. V této souvislosti si pořadatel vyhrazuje právo jakékoli kontroly jednotlivých soutěžních registrací či soutěžních přihlášení, a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační včetně namátkových kontrol emailových adres a facebookových účtů jednotlivých soutěžících ve vztahu k jejich uživatelům. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům Facebooku.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit, doplnit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže.
  • Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.
  • Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy související zejména s připojením k internetové síti, sítě Facebook, s dostupností nebo funkčností webových stránek anebo s přenosem dat.

V Brně dne 15. 6. 2022